ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Did. penktadienį ir did. šeštadienį Arkikatedroje bus klausoma išpažinčių visą dieną nuo 8 iki 18 val.
Kunigystės įsteigimo diena. 10 val. Arkikatedroje vyskupai su arkivyskupijos kunigais aukos iškilmingas šv. Mišias. Bus šventinami Chrizmos, Katechumenų ir Ligonių patepimo aliejai. 18 val. bus aukojamos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.
18 val. Kristaus Kančios pamaldos. Rinkliava skiriama Šventajai Žemei ir misijoms. 20 val. nuo Įgulos bažnyčios iki Arkikatedros bus einamas Kryžiaus kelias. Prašome turėti giesmyną ir žvakę.
Did. šeštadienį 20 val. Velyknakčio šv. Mišios. Per šv. Mišias bus krikštijami katechumenai. Vyks krikšto pažadų atnaujinimas. Prašome atsinešti žvakę ir pasirūpinti, kad nevarvėtų vaškas ant grindų.
Kristaus Prisikėlimo iškilmėje 8 val. aplink arkikatedrą bus einama Velykų procesija ir aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Dar bus aukojamos šv. Mišios 10.30, 12, 13.30 ir 18 val. Šv. Mišių 9 val. nebus.
Kviečiame jaunimą (14-35 m.) ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks birželio 27-28 d. Susitikimai nuo kovo 22 d. vyks kiekvieną sekmadienį po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose.
Prašome, kas galite skirti 2 procentus pajamų mokesčio Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Formą galite užpildyti zakristijoje arba raštinėje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.