ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Balandžio 25 d. Arkikatedroje susikaupimo diena. Pradžia 9.30 val. parapijos namuose. Susikaupimą ves Šv. Jono kongregacijos br. Pranciškus Ksaveras.
Šv. Morkaus šventė. Arkikatedroje 17.15 val. bus Maldavimų procesija.
Melsimės už dvasininkiją ir pašaukimus į dvasinį luomą. Rinkliava bus skirta Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.
Kviečiame jaunimą (14-35 m.) ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks birželio 27-28 d. Susitikimai vyksta kiekvieną sekmadienį po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose.
Prašome, kas galite skirti 2 procentus pajamų mokesčio Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Formą galite užpildyti zakristijoje arba raštinėje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.