ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
8 val. iškilmingos šv. Mišios su Velykų procesija. Velykų dieną dar bus aukojamos šv. Mišios 10.30, 12, 13.30 ir 18 val. 9 val. šv. Mišių nebus.
Didysis Šeštadienis. 20 val. Velyknakčio pamaldos. Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakę.
Išpažinčių klausoma prieš ir per šv. Mišias, o Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį bus klausoma per visą dieną - nuo 8 val. iki 18 val.
Didysis Penktadienis. 18 val. Kristaus Kančios pamaldos. 20 val. nuo Įgulos bažnyčios iki Arkikatedros bus nešamas kryžius ir apmąstomas Viešpaties Kančios kelias. Prašom turėti giesmyną ir žvakę.
Primename, kad Šv. Komuniją galima priimti būnant be sunkios nuodėmės arba atlikus Sakramentinę išpažintį.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus, Caritas organizacija platina žvakes, kurias įsigydami galite paremti stokojančias šeimas.
Minint Šeimos metus Arkikatedroje sekmadienį bus pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliaus po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Prašome, kas galite, skirti 2 procentus pajamų mokesčio Kauno arkikatedros parapijos veiklai paremti. Prašymo lapą galite užpildyti zakristijoje arba darbo dienomis raštinėje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.