ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis. 12 val. bus einama Verbų procesija.
Viešpaties Apreiškimo iškilmė.
Kviečiame jaunimą (14-35 m.) ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks birželio 27-28 d. Susitikimai nuo kovo 22 d. vyks kiekvieną sekmadienį po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose.
Šeštadienį Arkikatedroje parapijos atsinaujinimo diena. Pradžia 11 val. Diena baigsis 17 val. atgailos pamaldomis ir po jų 18 val. šv. Mišiomis su rekolekcijų pamokslu.
Gavėnios rekolekcijos vyks kovo mėn. 27 d. – 29 d. Kovo mėn. 27 d. (penktadienį) švęsime švč. M. Marijos Sopulingosios atlaidus. Šv. Mišios 7, 8, 9, 10.30, 12 ir 18 val., bus sakomi rekolekcijų pamokslai.
Arkikatedroje Kryžiaus kelio maldos kiekvieną penktadienį 17.15 val. "Graudūs verksmai" kiekvieną sekmadienį 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Pelenų diena prasidėjo Gavėnios laikas, kurio metu būtina išlaikyti vidinę rimtį, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasiryžti pasninkauti, skirti daugiau laiko maldai ir geriems darbams.
Prašome, kas galite skirti 2 procentus pajamų mokesčio Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Formą galite užpildyti zakristijoje arba raštinėje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.