ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »

 
Minime šv. Angelų Sargų dieną. Melsimės už policijos darbuotojus, eismo dalyvius. Šv. Mišios bus aukojamos 7, 8, 9 ir 18 val. Po šv. Mišių bus galimybė pašventinti automobilius.
Vyks 12-toji pasaulinė vaikų adoracijos diena Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažn. 15 val., Vytauto Didžiojo bažn. 17 val. Kviečiame dalyvauti.
Spalio 4d. Kauno arkikatedroje susikaupimo diena. Registracija 9 val. Parapijos namuose. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.
Spalio mėn. kviečiame kalbėti Rožinio maldą. Kauno arkikatedroje Rožinis bus kalbamas kiekvieną dieną 17.30 val. Švč. Sakramento koplyčioje.
Vaikus ir jaunuolius, norinčius Kauno arkikatedroje pasiruošti ir priimti Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo sakramentą, kviečiame užsirašyti zakristijoje arba raštinėje.
Arkikatedros bazilikos mišrus choras "CANTATE" kviečia naujus giesmininkus.
Kviečiame nuoširdžiau ir gausiau įsijungti dienos metu į Švč. Sakramento adoraciją Arkikatedros koplyčioje.
Minint Šeimos metus Arkikatedros parapijoje yra pašventinta Šventosios Šeimos ikona, kuri keliauja po šeimas. Kviečiame, kas norite priimti ikoną, užsirašyti zakristijoje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.