ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus vasaros mėnesius) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »
 
Šv. Morkaus šventė. Arkikatedroje 17.15 val. bus Maldavimų procesija.
Melsimės už dvasininkiją ir pašaukimus į dvasinį luomą. Rinkliava bus skirta Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.
Kviečiame jaunimą (14-35 m.) ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks birželio 27-28 d. Susitikimai vyksta kiekvieną sekmadienį po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose.
Prašome, kas galite skirti 2 procentus pajamų mokesčio Arkikatedros parapijos veiklai paremti. Formą galite užpildyti zakristijoje arba raštinėje.
Dėkojame už aukas, kurias skiriate Kauno arkikatedros remonto darbams.