Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Altarista monsinjoras Vincentas Jalinskas

Gimė 1925 m. gegužės 11 d. Ukmergės apskr., Taujėnų valsč., Užulėnio km., valstiečių Viktoro ir Mortos Jalinskų šeimoje. Tėtis, tautininkas, mokėjęs rusų, lenkų, latvių ir prancūzų kalbas, kurį laiką dirbo Taujėnuose, kunigaikščio Radvilos dvare. Šeimoje augo 8 vaikai.

Jau būdamas 10 metų, pajuto troškimą būti kunigu. 1940 m. Vincentas baigė Užugirio progimnaziją. Turėjo daug pažįstamų kunigų, kurie rėmė jį ir globojo. Dirbdamas Taujėnų zakristijonu, 1944 m. pavasarį eksternu išlaikė baigiamuosius gimnazijos egzaminus. Būdamas devyniolikos, vykstant karui, turėjo pasirinkti: ar jungtis į partizanų, kovojančių už Lietuvos laisvę, gretas, ar eiti į Tarybinę armiją. Abu keliai nesiderino su troškimu tapti kunigu, tačiau kitos išeities nebuvo, reikėjo pasirinkti vieną iš jų. Maldoje supratęs, jog turi stoti į Tarybinę armiją, rizikuodamas prarasti artimųjų pagarbą ir gyvybę, vyksta į frontą. Tarnauja įvairiuose daliniuose.

Pasibaigus karui, 1945 m. įrašomas į karinę politinę mokyklą Maskvoje, turėjusią paruošti „nacionalinius kadrus“. Saugumas bandė verbuoti, šantažavo, prikišdamas už Lietuvos nepriklausomybę žuvusius brolius. Suprasdamas, kad nenorės dirbti politiniu propagandistu, savo noru demobilizuojamas. 1948 m. pradeda dirbti Kauno Šilko fabriko kadrų skyriaus viršininku. Per išpažintį kanauninkui Stankevičiui prisipažinęs, jog trokšta tapti kunigu, ir iš jo sužinojęs, jog dirbdamas tokį darbą į seminariją nebus priimtas, meta prestižinę tarnybą ir tampa Kauno arkikatedros bazilikos zakristijonu. Globoja ir remia sesers šeimą ir kitus vargingai gyvenančius artimuosius.

1953 m., mirus Stalinui, įstoja į kunigų seminariją. 1958 m. kovo 23 d. įšventinamas kunigu ir paskiriamas Kauno šv. Juozapo parapijos vikaru.

1962 m. skiriamas Šiaulių šv. Petro ir Povilo parapijos vikaru. 1964 m. paskirtas Alytaus r. Santaikos parapijos klebonu. Rūpinosi bažnyčios remontu. 1967 m. tampa Vilkaviškio r. Pajavonio parapijos klebonu. Čia vadovauja bažnyčios atstatymui bei įkuria zoologijos sodą.

1983 m. skiriamas Lazdijų klebonu, dekanu, 1988 m. išrenkamas Sąjūdžio seimo nariu. 1989 m. kardinolo Vincento Sladkevičiaus kvietimu grįžta į Kauno arkivyskupiją, skiriamas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu.

1990 m. popiežius Jonas Paulius II suteikia monsinjoro titulą.

1992 metais paskiriamas Kauno arkikatedros bazilikos šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratoriumi ir Kauno dekanato dekanu.

Nuo 1997 03 31 – altarista. Sergantį kardinolą Vincentą Sladkevičių globojo iki pat mirties.